DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Úvod

SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ CENTRUM "KAMÍNEK"

                                                                             

                  

 

Vstup do budoby je povolen pouze objednaným klientům.

S ohledem na epidemiologickou situaci s COVID 19 je povinné si při vstupu do budovy si nejprve vydezinfikovat ruce a nasadit respirátor, děti do 15 let chirurgickou roušku. 

Zákonný zástupce/zletilý klient odevzdá pracovnici vyplněné čestné prohlášení o bezinfekčnosti, které si můžete vytisknout ze složky "Formuláře SPC". Pokud prohlášení nebudete mít při příchodu, formulář obdržíte a vyplníte. 

Na vyšetření přicházejte ve stanovených časech, aby nedocházelo k většímu setkání osob na chodbách a v pracovnách. V budově se zdržujte pouze po dobu nezbytně nutnou. Dítě bude doprovázet jeden zákonný zástupce. Klient i doprovázející osoba jsou povinni dodržovat stanovená hygienická pravidla.

Spc postupuje dle metodického pokynu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR „Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 a Mimořádného opatření - nošení ochraných prostředků dýchacích cest, s výjimkami, s účinností od 10.9.2020 do odvolání".

Pokud se před vyšetřením u dítěte nebo zákonného zástupce vyskytují zdravotní potíže, termín vyšetření telefonicky neodkladně zrušte. Bude naplánován nový termín.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Speciálně pedagogické centrum Ústí nad Orlicí je školské poradenské zařízení, které poskytuje odborné speciálně pedagogické, pedagogicko psychologické a sociální služby pro děti a mládež s mentálním postižením, vadami řeči a sluchu, kombinovaným postižením, tělesným postižením a autismem. Je součástí Speciální základní školy, mateřské školy a praktické školy Ústí nad Orlicí.

 

 Prezentace SPC Kamínek - pro otevření prezentace klikněte.

 

Školské poradenské zařízení poskytuje poradenskou pomoc dítěti, žákovi, studentovi nebo zákonnému zástupci dítěte nebo žáka na základě jeho žádosti nebo na základě rozhodnutí orgánu veřejné moci.

Dítětem, žákem a studentem se speciálními vzdělávacími potřebami se rozumí osoba, která k naplnění svých vzdělávacích možností nebo k uplatnění nebo užívání svých práv na rovnoprávném základě s ostatními potřebuje poskytnutí podpůrných opatření. Podpůrnými opatřeními se rozumí nezbytné úpravy ve vzdělávání a školských službách odpovídající zdravotnímu stavu, kulturnímu prostředí nebo jiným životním podmínkám dítěte, žáka nebo studenta. Děti, žáci a studenti se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na bezplatné poskytování podpůrných opatření školou a školským zařízením.

Výsledkem poradenské pomoci školského poradenského zařízení jsou zejména zpráva a doporučení. Ve zprávě školské poradenské zařízení uvede skutečnosti podstatné pro doporučení podpůrných opatření. V doporučení uvede závěry vyšetření a podpůrná opatření prvního až pátého stupně, která odpovídají zjištěným speciálním vzdělávacím potřebám a možnostem dítěte, žáka nebo studenta, a to včetně možných kombinací a variant podpůrných opatření a způsobu a pravidel jejich použití při vzdělávání.

 

Cílová skupina

  • žáci s kombinovaným postižením
  • žáci s mentálním postižením
  • žáci s tělesným postižením
  • žáci s autismem
  • žáci s vadami řeči a sluchu

 

Působnost

  • Pardubický region
  • v případě žádosti rodičů nebo zařízení i kraj Královéhradecký, případně i další regiony